Đặc Điểm Của Mã Zip Hải Phòng, Mã Bưu Điện Hải Phòng

Mã bưu điện Hải Phòng gồm năm chữ số, trong đó:
– Hai  ký tự đầu tiên xác định tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
– Ba hoặc bốn ký tự đầu tiên xác định quận, huyện và đơn vị hành chính tương đương.
– Năm ký tự xác định đối tượng gán Mã bưu chính quốc gia.